Pünkösd

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. (Apostolok cselekedetei 2:1-6)

Pünkösdöt fordított Bábelként is emlegetjük, hiszen ekkor a Szentlélek ereje által a nyelvek nem összezavarodtak, mint az ószövetségi Bábel torony építésekor, hanem összhangba kerültek, mindenki értette a másik nyelvét. Jézus elküldte a tanítványoknak a megígért Pártfogót, ezért mindenki hallhatta és megérthette azt az üzenetet, amit Péter elmondott Isten akaratából a Szentlélekkel betöltekezve. Bár többen azt hitték, hogy bortól részegedett meg, de az apostol megmagyarázta nekik, hogy az, amit látnak a Lélek munkája.

„Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: „Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra! Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált: Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak.” (Apostolok cselekedetei 2:14-18)

 Két évezred után is a Szentlélek munkája, hogy megértjük a Biblia üzenetét. Megállapíthatjuk, hogy a tanítványok jó munkát végeztek, viszont ezután már a mi felelősségünk továbbadni, amit hallottunk. Szájról szájra, mint a népmeséket vagy legendákat, csakhogy mindez valóságos és ezért jó hinni és bízni benne. Pünkösd közeledtével újra átélhetjük a Biblia fő üzenetét, felidézhetjük húsvét elteltével Jézus áldozatát és annak az egész világra és egyéni életünkre kiható következményét.

Jézus, megváltó munkája elvégzése után visszament az Atyához a Mennybe, de nem hagyott bennünket egyedül. Elküldte pünkösdkor a Szentlelket, aki ma is végzi munkáját közöttünk Isten akaratának megfelelően.

Én (Jézus) azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok.  

És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. 

A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.” (János 16:7-11)

Írta: Kovács Virág

  • pünkösd